strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 3    następna strona spis treści    redakcja

Prezentacja CBR

      Krajowy Ośrodek AGRIS FAO


    Od 1976 roku w CBR działa Krajowy Ośrodek AGRIS FAO. AGRIS FAO - the international information system for the agricultural sciences and technology (międzynarodowy system informacji o naukach rolniczych i technice rolniczej) - to bibliograficzna baza danych, w której są gromadzone i przechowywane informacje o światowej literaturze rolniczej. Informacje te można wyszukać z bazy danych AGRIS FAO, ukazującej się w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim, zarówno na CD ROM ( od 1990 r.), jak i w Internecie pod adresem http://www.fao.org/agris :
 • w Internecie bezpłatnie udostępniona jest całość bazy danych AGRIS FAO w dwóch częściach: część bazy zawierająca informacje z lat 1975-1995 i druga część bazy - od 1996 r. do chwili bieżącej (aktualizacja bazy prowadzona jest co miesiąc);
 • AGRIS na CD ROM otrzymują bezpłatnie krajowe ośrodki AGRIS FAO w ponad 120 krajach świata uczestniczących w budowaniu tej bazy danych (otrzymują co kwartał aktualizowany nowy krążek AGRIS na CD ROM);
 • ponadto krążki są w sprzedaży z przeznaczeniem dla użytkowników, którzy nie mają dostępu do Internetu.
W AGRIS-ie dostępne są dwa rodzaje informacji:
 • informacja o takich bibliograficznych cechach publikacji, jak nazwisko autora, tytuł czasopisma, tytuł książki, wydawca, numer patentu, nazwa konferencji;
 • informacja o tematyce publikacji.
    Opisywaniem tematyki dokumentu, tzn. rolniczej publikacji, która ma być włączona do AGRIS-u (indeksowanie) zajmują się specjaliści informacji naukowej pracujący w krajowych ośrodkach AGRIS; opisywanie to służy wyszukiwaniu informacji w bazie AGRIS. Treść dokumentu zwykle składa się z różnych pojęć (tzn. tematów i idei). Te pojęcia muszą być zidentyfikowane, zanalizowane, a potem zindeksowane, tzn. wyrażone specjalnym językiem informacyjnym w celu upewnienia się, że to samo zagadnienie jest zawsze opisane w ten sam sposób. Indeksując dokumenty dla AGRIS-u, stosujemy języki informacyjne zawarte w:
 • klasyfikacji tematycznej AGRIS/CARIS-u (język symboliczny)
 • Wielojęzycznym Rolniczym Tezaurusie AGROVOC (język kontrolowany zwany językiem deskryptorowym)
    AGROVOC, Wielojęzyczny Rolniczy Tezaurus, jest stosowany do szczegółowego opisywania treści dokumentów (od 1986 r.), które mają być wprowadzane i wyszukiwane w bazie danych AGRIS-u.
    Zakres tematyczny AGRISU to rolnictwo i nauki pokrewne w tym rybołówstwo, leśnictwo, żywność, medycyna weterynaryjna i rozwój wsi.
    W 2005 roku sieć AGRIS'u składa się z 201 ośrodków krajowych lub ośrodków zlokalizowanych w międzynarodowych centrach naukowych (np. CIMMYT); ośrodki AGRIS są zróżnicowane pod względem wielkości zasobów oraz stopnia udziału w tworzeniu sieci.
    Znajdujące się w AGRIS informacje o polskich publikacjach opracowywane są przez CBR oraz przez współpracujące ośrodki zlokalizowane w instytutach naukowych i uczelniach rolniczych (spis poniżej). Liczba ośrodków opisujących polską literaturę dla AGRIS zmalała w ostatnich latach z powodów finansowych i związanych z tym kłopotów kadrowych. Dla AGRIS dokumentowane są polskie wydawnictwa ciągłe (czasopisma naukowe) i zwarte (książki, materiały z konferencji, publikowane prace doktorskie i habilitacyjne itp.). Krajowy Ośrodek AGRIS FAO w CBR:
 • opracowuje informacje dla AGRIS dokumentując 53 tytuły czasopism (stan z 12.2004 r.) i wydawnictwa zwarte,
 • koordynuje i czuwa nad jakością opracowywanych danych przez instytucje współpracujące,
 • w miarę potrzeb szkoli nowych specjalistów (w związku z dużą fluktuacją pracowników prowadzono bardzo aktywną działalność szkoleniową w latach 90-tych),
 • promuje bazę danych AGRIS FAO.
    Obecnie siedem instytucji współpracujących dokumentuje 35 tytułów czasopism dla AGRIS (stan z grudnia 2004 r.; w 1990 r. 13 instytucji współpracujących dokumentowało 71 tytułów czasopism, w 1995 r. 10 instytucji - 35 tytułów).
    Historia wprowadzania informacji o literaturze polskiej do bazy AGRIS FAO odzwierciedla rozwój techniczny w tej dziedzinie:
 • do 1981 r - dane (opracowane rekordy) wysyłano na papierowych kartach wejścia,
 • w latach 1981-1987 - na taśmach magnetycznych,
 • w latach 1987-1995 - na dyskietkach,
 • w latach 1996-2003 - przez FTP,
 • od 2003 r. - przesyłane są on line.
    Od 1992 r. w CBR do opracowywania informacji dla AGRIS używane są komputery osobiste i oprogramowanie DOS CDS/ISIS - AGRIN; od 1992 używany jest również program AGCHKE do kontroli jakości wielu wprowadzonych danych, np. deskryptorów (m.in. do wykrywania literówek); od 2003 r. w CBR stosuje się oprogramowanie WebAGRIS.
    Krótka historia udostępniania informacji zawartych w AGRIS w Polsce:
 • w latach 1979-1991 Krajowy Ośrodek AGRIS w CBR otrzymywał taśmy magnetyczne zawierające bazę AGRIS; z przyczyn technicznych - brak odpowiedniego komputera w CBR - przetwarzaniem i prowadzeniem usługi SDI (selektywnej dystrybucji informacji), z wykorzystaniem tych otrzymywanych co kwartał taśm, zajmowała się Biblioteka Główna Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wyszukując na zlecenie naukowców informację na zamówione tematy i wyniki wysyłając regularnie pocztą (wydruki) do ok. 450 użytkowników;
 • do stycznia 1996 r. w CBR gromadzono i udostępniano w czytelni AGRINDEX - wydawaną co miesiąc bibliografię (na papierze) z bazy danych AGRIS (w styczniu 1996 r. FAO zaprzestało wydawania tej publikacji);
 • do 1991 r. wyszukiwanie informacji on line z bazy danych AGRIS FAO prowadzono w British Council, gdzie działał punkt pomocy polskiej nauce; naukowcy składali zamówienia w CBR na wyszukanie informacji na określony temat, następnie pracownik CBR wyszukiwał informacje on line w DIALOG (host) pracując na komputerze w British Council, po czym naukowcy otrzymywali wydruk z wynikami wyszukiwania;
 • od 1990 r. AGRIS jest dostępny na CD ROM w CBR i innych bibliotekach rolniczych; pierwszy zestaw składał się z 4 archiwalnych dysków, które zawierają dane z lat 1975 -1990 i dysku bieżącego aktualizowanego kwartalnie (patrz więcej informacji powyżej); np. w 1997 r. AGRIS na CD ROM udostępniany był przez 5 bibliotek uczelnianych i 2 biblioteki instytutów naukowych;
 • od 2000 r. - AGRIS jest publikowany bezpłatnie w całości w Internecie (patrz więcej informacji powyżej).
    FAO organizowało przez wiele lat, co dwa lata, konsultacje techniczne AGRIS/CARIS dotyczące rozwoju tego systemu informacji, w których zawsze brał udział przedstawiciel Centralnej Biblioteki Rolniczej delegowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    Kontynuacją konsultacji technicznych AGRIS/CARIS były organizowane przez FAO w Rzymie w 2000 i 2002 r. konsultacje Consultation on Agricultural Information Management.
    Dzięki pracom CBR na rzecz AGRIS FAO informacja o polskiej literaturze rolniczej jest obecna na arenie międzynarodowej i co - szczególnie ważne - szeroko dostępna w Internecie w trzech językach pod adresem http://www.fao.org/agris. Informacja ta jest jednak niepełna, gdyż nie obejmuje wszystkich dziedzin rolnictwa i nauk pokrewnych (patrz Spis instytucji opracowujących informacje dla AGRIS FAO). Pełniejsza reprezentacja polskiej literatury rolniczej w AGRIS byłaby możliwa, gdyby powiększyło się grono instytucji współpracujących.

Spis instytucji opracowujących informacje dla AGRIS FAO.
Nazwa ośrodka 1990 r. 1993 r. 1995 r. 2005 r.
Centralna Biblioteka Rolnicza + + + +
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego + + + +
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa + + + +
Instytut Rybactwa Śródlądowego + + + +
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych + - - +
Instytut Zootechniki + + - -
Instytut Ochrony Roślin + + + -
Państwowy Instytut Weterynaryjny + + + -
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa + + + -
Instytut Badawczy Leśnictwa + - - -
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji + + - -
Instytut Ekonomiki Rolnictwa - - + -
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych - - + +
Akademia Rolnicza we Wrocławiu + + + +
Akademia Rolnicza w Lublinie - - - +
Akademia Rolniczo-Techniczna w Bydgoszczy + + + -
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego + - - -

E. Dziuk-Renik 
 
strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 3    następna strona spis treści    redakcja

 © Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa 2005