środa, 28 czerwiec 2017 17:11

Relacja ze spotkania „Nauka Doradztwu Rolniczemu”

26 czerwca 2017 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego odbyło się spotkanie „Nauka Doradztwu Rolniczemu” zorganizowane wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Celem spotkania było wypracowanie wspólnej koncepcji funkcjonowania przepływu informacji z nauki do praktyki, a także nawiązanie kontaktów między podmiotami uczestniczącymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, CDR, CBR, uczelni wyższych, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, instytutów badawczych i Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej.

Spotkanie rozpoczęła i przywitała zebranych Katarzyna Boczek Z-ca Dyrektora CDR w Brwinowie oraz w imieniu Wiceministra Ryszarda Zarudzkiego, podsekretarza stanu w MRiRW, Jarosław Danowski Z-ca Dyrektora ds. nauki i doradztwa w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW.

Uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawych wystąpień, w których zostały poruszone zagadnienia najbardziej interesujące zarówno dla naukowców, jak i „praktyków” zajmujących się na co dzień tą problematyką.

Referaty wygłosili:
Jarosław Danowski – Z-ca Dyrektora ds. nauki i doradztwa
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju, MRiRW

  • Realizacja polityki resortu w zakresie Transferu wiedzy - dotychczasowe i planowane działania

dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  • Transfer wiedzy z nauki do praktyki w państwach UE

Andrzej Bieńkowski – Z-ca Dyrektora CBR

  • Wykorzystanie zasobów oraz doświadczeń CBR w upowszechnianiu informacji do praktyki rolniczej

Następnie stworzono panel dyskusyjny, podczas którego swoje wystąpienia dotyczące koncepcji sieci przepływu informacji, skutecznych sposobów przekazywania wiedzy oraz upowszechniania wyników badań i wdrożeń, mieli przedstawiciele instytutów i uczelni:
dr Mariusz Zarychta – IUNG oraz prof. Aleksander Lisowski – SGGW.
Oczekiwania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego wobec jednostek naukowych, w tym zakresie, podczas panelu przedstawił Krzysztof Duszkiewicz – Z-ca Dyrektora Zachodniopomorskiego ODR.
Uczestnicy spotkania byli bardzo zainteresowani omawianą tematyką, czego wyrazem były liczne dyskusje.
Jako ostatnia głos zabrała Katarzyna Boczek – Z-ca Dyrektora CDR w Brwinowie, której wystąpienie stanowiło podsumowanie i zawierało wnioski ze spotkania

    • Zasady skutecznej współpracy i wymiany informacji przy budowie platformy „Nauka praktyce”

Wszyscy prelegenci wskazywali na konieczność zintensyfikowania działań na rzecz transferu wiedzy rolniczej czyli przepływu wiedzy od nauki do praktyki, obejmującego różne grupy potencjalnych klientów jak np. rolników, przedsiębiorców, doradców co będzie możliwe w przypadku powstania dobrze funkcjonującego Systemu Wiedzy Rolniczej – sieci wymiany informacji.

We wnioskach końcowych ze spotkania podkreślono, że szczególnie istotne jest powstanie portalu dedykowanego transferowi wiedzy. Zamieszczane będą na nim m.in.: wyniki badań naukowych przydatnych dla praktyki rolniczej; aktualności dotyczące szkoleń oraz konferencji branżowych; aplikacje, programy ułatwiające rolnikom pracę, takie jak np. program do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwie rolnym; narzędzia umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie się pomiędzy najważniejszą trójką w modelu sieciowym to jest rolnikiem, doradcą i przedstawicielem instytucji naukowej.

Dla uczestników spotkania wystąpił zespół ludowy „Młode Kurpie”. Goście wysłuchali koncertu muzyki kurpiowskiej, w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Jednorożcu.

Czytany 2473 razy