piątek, 27 lipiec 2012 00:50

Spotkania Europejskie Polityka Spójności - II filar Wspólnej Polityki Rolnej - a rozwój regionalny i obszarów wiejskich

Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy to zmniejszenia różnic w poziomie ich rozwoju oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych terenów, w tym również obszarów wiejskich. Polityka spójności jest realizowana przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS).


Z chwilą rozpoczęcia perspektywy finansowej 2007-2013 Polska stała się odbiorcą największego w historii Unii Europejskiej wsparcia ze strony środków strukturalnych. Dzięki temu udało się zrealizować wiele pożytecznych inicjatyw, wśród których wymienia się m.in.: zwiększenie roli samorządów wojewódzkich w polityce rozwoju oraz współpracy pomiędzy jej poszczególnymi szczeblami, intensyfikację w sektorze inwestycji publicznych, integrację polityki przestrzennej i regionalnej oraz zwiększenie dynamiki procesów rozwojowych w gminach. Niestety, nadal wiele realizowanych projektów ma niskie znaczenie perspektywiczne. Zauważalne są również braki w zakresie koordynacji działań infrastrukturalnych z działaniami na rynku pracy oraz pewne niedociągnięcia dotyczące realizacji przedsięwzięć na rzecz poszczególnych regionów.

Obecnie trwają prace nad projektem nowego systemu realizacji polityki spójności po 2013 roku. Zakłada on m.in.: koordynację działań w zakresie różnych programów operacyjnych, zintegrowane podejście terytorialne, komplementarność strategii rozwoju województw, strategii krajowych i ponadregionalnych oraz współpracę MRiRW i MRR na rzecz efektywnych działań dla rozwoju obszarów wiejskich.

Te wszystkie zagadnienia były tematem kolejnego seminarium, z cyklu „Spotkań Europejskich” zainicjowanych przez Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego. które odbyło się w miniona środę - 25 kwietnia br. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Seminarium odbywało się pod hasłem „Polityka spójności – II filar Wspólnej Polityki Rolnej – a rozwój regionalny i obszarów wiejskich”.

Wstępem do dyskusji były wystąpienia:

  • Prof. dr hab. inż. Zenona Pijanowskiego – „Polityka spójności – II filar Wspólnej Polityki Rolnej – a rozwój regionalny i obszarów wiejskich”. - Pobierz (plik pdf)
  • Andrzeja Brzozowego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – „Polityka spójności – doświadczenia z okresu finansowego 2007-2013 a perspektywa 2014-2020” - Pobierz (plik pdf)
  • Magdaleny Nowickiej, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „Program rozwoju obszarów wiejskich – doświadczenia z okresu finansowego 2007-2013 a perspektywa 2014-2020”- Pobierz (plik pdf)
  • Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego– „Program Rozwoju Polski Wschodniej – rezultaty perspektywy finansowej 2007-2013 i oczekiwania wobec perspektywy finansowej 2014-2020” - Pobierz (plik pdf)

Nad przebiegiem dyskusji czuwał dr Mirosław Drygas, Z-ca Dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, natomiast podsumowania polemiki podjął się dr Waldemar Guba, Z-ca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

oprac. Joanna Radziewicz

 

Czytany 3980 razy