poniedziałek, 17 wrzesień 2018 08:39

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej”

7 września 2018 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się konferencja: „Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej”. Licznie zebranych gości i prelegentów przywitał Zbigniew Filipkowski, Dyrektor CBR. Następnie odczytany został list skierowany do uczestników konferencji, wystosowany przez Ks. Bp dr Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap.

Wystąpienia honorowych gości rozpoczął Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zauważył i docenił znaczenie konferencji w utrwalaniu dziedzictwa kulturowego wsi polskiej, które jest nieodłączną częścią kultury narodowej. W swoim wystąpieniu Minister podkreślił potrzebę zachowania własnej tożsamości, mimo licznych codziennych spraw i obowiązków wynikających z pracy we własnym gospodarstwie. Będzie to przedmiotem szczególnej troski Ministra, który sam jest wnikliwym badaczem dziedzictwa kulturowego własnego regionu - Ziemi Dobrzyńskiej. Wagę zagadnień poruszanych na konferencji podkreślali także w swoich wystąpieniach : Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Jan Kowalski, Dyrektor Programu „Niepodległa” oraz Monika Tyska, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Następnie referaty wygłosili zaproszeni eksperci:

  • Dr hab. Prof. UAM Weronika Brzezińska, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań: Rejestrowanie, archiwizowanie i popularyzowanie niematerialnego dziedzictwa wsi w dobie nowych technologii - Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi.
  • Dr Maciej Prarat, Zastępca Dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, Toruń: Problemy konserwacji i restauracji drewnianej architektury wiejskiej.
  • Dr Dawid Soszyński, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu KUL Lublin oraz Monika Michna, Nadleśnictwo Janów Lubelski, Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu: Ochrona wiejskiego krajobrazu na przykładzie wybranych regionów.
  • Jan Zwoliński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego: System nadawania certyfikatów dla wyrobów tradycyjnych, charakterystycznych dla danych regionów w aspekcie ochrony ich oryginalności i jakości.
  • Joanna Szewczykowska, Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: Perspektywy rozwoju muzeów na wolnym powietrzu - Jarosław Kuba, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, woj. Świętokrzyskie: Prezentacja zrealizowanych projektów przez Lokalne Grupy Działania.
  • Dr hab. Prof. PŚk Elżbieta Szot- Radziszewska, Kierownik Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach: Współpraca ze służbami konserwatorskimi w zakresie możliwości ochrony i zachowania dziedzictwa wsi.
  • Ks. dr Leszek Makówka, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach: Współdziałanie różnych podmiotów w sferze działania na rzecz zachowania zabytkowych kościołów, cmentarzy i miejsc kultu.

Na zakończenie głos zabrał Zbigniew Filipkowski, Dyrektor CBR, który podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i wyraził nadzieję, że konferencja będzie miała swój istotny udział w rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym wsi polskiej.

Czytany 1860 razy