STATUT
Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:

 • 1) uchwały Nr 912/55 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej;
 • 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60);
 • 3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.1);
 • 4) niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Biblioteka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Biblioteki jest Warszawa.

§ 3.

 1. Biblioteka pracuje na rzecz krajowych i zagranicznych użytkowników.
 2. Biblioteka jest biblioteką naukową i wchodzi w skład krajowej sieci bibliotecznej.

§ 4.

 1. Organizatorem Biblioteki jest minister właściwy do spraw rolnictwa, zwany dalej „organizatorem”.
 2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.
 3. Biblioteka ma prawo używania pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Biblioteki w otoku.

 

Rozdział 2
Cele i zadania

§ 5.

 1. Celem Biblioteki jest:
  • 1) zachowanie dziedzictwa narodowego;
  • 2) upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury;
  • 3) budowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Do zadań Biblioteki należy:
  • 1) gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych;
  • 2) opracowywanie, przechowywanie, w tym digitalizacja zbiorów oraz udostępnianie wydawnictw polskich i zagranicznych;
  • 3) dokumentowanie wydawnictw oraz tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami;
  • 4) działalność informacyjna, wydawnicza, dydaktyczna i kulturalna;
  • 5) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi placówkami nauki, edukacji i kultury oraz innymi instytucjami, których działalność wiąże się z zakresem działania Biblioteki;
  • 6) prowadzenie praktyk zawodowych i szkoleń w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej;
  • 7) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie kultury wsi i jej historii, dokumentowanie i popularyzowanie kulturowego dorobku wsi polskiej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i jego współczesnej roli w materialnym i duchowym rozwoju wsi;
  • 8) organizowanie i współorganizowanie konferencji krajowych i zagranicznych, odczytów, koncertów muzycznych, plenerów, wystaw, festiwali, targów i kiermaszy, w tym także na warunkach komercyjnych, w szczególności z zakresu badań naukowych, doskonalenia zawodowego, dokształcania i szkoleń.

 

Rozdział 3
Organy zarządzające, wykonawcze i doradczo - opiniodawcze

§ 6.

 1. Biblioteką kieruje dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organizator.
 3. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora, głównego księgowego, kierownika oddziału, kierowników działów i pracowni oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
 4. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje organizator na wniosek dyrektora.
 5. W czasie nieobecności dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Biblioteką kieruje wskazany przez niego w regulaminie organizacyjnym Biblioteki zastępca dyrektora, a w przypadku nieobecności zastępcy dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, upoważniony przez dyrektora inny pracownik, o którym mowa w ust. 3.

§ 7.

 1. W skład Biblioteki wchodzą:
  • 1) Oddział Biblioteki w Puławach, zwany dalej „Oddziałem”;
  • 2) komórki wewnętrzne - działy, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
 2. Do zadań Oddziału należy realizacja celów i zadań Biblioteki określonych w § 5.
 3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny Biblioteki nadany przez dyrektora.

§ 8.

 1. Przy Bibliotece działa Rada Biblioteczna, zwana dalej „Radą”.
 2. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 9 członków.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje dyrektor spośród specjalistów z zakresu zadań Biblioteki.
 4. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 5. Dyrektor może odwołać członka Rady przed upływem kadencji.
 6. Rada ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 7. Biblioteka zapewnia obsługę administracyjną i ponosi inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady.
 8. Do zadań Rady należy:
  • 1) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Rady;
  • 2) opiniowanie planów i sprawozdań z działalności Biblioteki;
  • 3) opiniowanie dokumentów i spraw wnoszonych na posiedzenie Rady przez dyrektora;
  • 4) opiniowanie planów rozwoju Biblioteki.
 9. Posiedzenia Rady, zwoływane przez przewodniczącego, odbywają się co najmniej raz w roku i są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Rady.

 

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej

§ 9.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych oraz przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10.

 1. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
  • 1) dotacje z budżetu państwa;
  • 2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  • 3) spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych;
  • 4) inne źródła.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

Rozdział 5
Przepisy Końcowe

§ 11.

 1. Zmian w statucie Biblioteki dokonuje organizator z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością sprawuje organizator.