I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 

 1. Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie oraz materiałów uzyskiwanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

 

 1. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie im. Michała Oczapowskiego zwana dalej Biblioteką, udostępnia swoje zbiory:
  1. na miejscu w Czytelni,
  2. na zewnątrz
 2. Biblioteka jest czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i świątw godz. 9 - 20,w soboty w godz. 9 - 13.W lipcu Biblioteka jest nieczynna, w sierpniu - czynna w godz. 9 - 16, w soboty nieczynna.

§ 3

 

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają wszyscy zainteresowani.
 2. Czytelnicy indywidualni korzystają ze zbiorów po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.
 3. Instytucje korzystają ze zbiorów na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 4

 

 1. Informacje o zbiorach można uzyskać poprzez zautomatyzowany system biblioteczny na stanowiskach komputerowych w Sali Katalogowej, Czytelni, Wypożyczalni, przez Internet oraz poprzez katalogi kartkowe znajdujące się w Sali Katalogowej.
 2. Informacji bibliotecznych i bibliograficznych udzielają bibliotekarze dyżurni w Sali Katalogowej, Czytelni i Wypożyczalni.

§ 5

 

 1. W razie braku poszukiwanej pozycji w zbiorach Biblioteki, Czytelnik może zgłosić prośbę o jej zakupienie lub wypożyczenie z innej biblioteki dokonując bądź odpowiedniego wpisu do książki dezyderatów znajdującej się u dyżurnego bibliotekarza w Wypożyczalni, bądź składając rewers do Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

§ 6

 

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zagubienia udostępnionych materiałów bibliotecznych..
 2. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub wynagrodzenia szkody, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony możliwości korzystania z Biblioteki.

§ 8

 

 1. Dyrekcja Biblioteki może odmówić prawa do przebywania na terenie gmachu i korzystania za zbiorów osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wyłamującym się z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

 

 

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU W CZYTELNI

§ 9

 

 1. Prawo do korzystania z Czytelni ma każdy zainteresowany.
 2. W Czytelni są udostępniane wszystkie zgromadzone w Bibliotece oraz pozyskane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych materiały biblioteczne.
 3. Stare druki i druki XIX-wieczne są udostępniane na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

§ 10

 

 1. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
  1. pozostawienia w szatni wierzchnich okryć, parasoli, itp.
  2. pozostawienia teczek, siatek, toreb, torebek w skrytce w Czytelni,
  3. wpisania się do wyłożonej w Czytelni książki odwiedzin,
  4. pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej,
  5. okazania dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych,
  6. zachowania ciszy,
  7. przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków,
  8. niekorzystania z telefonu komórkowego.
 2. Ze zbiorów znajdujących się w sali można korzystać bez pośrednictwa bibliotekarza, jednakże wyjęte materiały biblioteczne po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi lub odłożyć na specjalnie oznakowane wózki.
 3. Zamówienie na materiały biblioteczne z magazynu zbiorów należy składać:
  • a pośrednictwem zautomatyzowanego systemu bibliotecznego w Sali Katalogowej, Czytelni i Wypożyczalni,
  • na rewersach w Wypożyczalni i Czytelni.
 4. Bibliotekarz może zatrzymać do dyspozycji Czytelnika wybrane przez niego materiały biblioteczne na okres do 7 dni.
 5. Czytelnik odbiera dokument tożsamości lub kartę biblioteczną po zwróceniu udostępnionych mu materiałów bibliotecznych.

§ 11

 

 1. Kserokopiarka znajdująca się w Czytelni służy do samodzielnego wykonywania kserokopii
 2. Odbitki kserograficzne można wykonywać wyłącznie z materiałów pochodzących ze zbiorów Biblioteki.
 3. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) kopiowane mogą być tylko fragmenty z opublikowanych materiałów, nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony).
 4. Odbitek kserograficznych nie wykonuje się:
  1. ze starych druków i druków XIX-wiecznych,
  2. z norm,
  3. z egzemplarzy w złym stanie zachowania,
  4. z wydawnictw, z których nie jest możliwe wykonanie kserokopii ze względu na utrudnienia techniczne (np.: z oprawionych czasopism o formacie większym niż A-4).
 5. Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym jest odpłatne i może się odbywać tylko z dokumentów XX-wiecznych za zgodą kierownika Pracowni Przechowywania i Udostępniania Zbiorów lub jego zastępcy.
 6. Wysokość opłat za usługi reprograficzne określa Cennik usług CBR.
 7. Na życzenie Czytelnika wystawiane są faktury za wykonane kserokopie.

 

 

III. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ

WYPOŻYCZENIA INDYWIDUALNE

§ 12

 

 1. Prawo do wypożyczeń indywidualnych poza Bibliotekę za pośrednictwem Wypożyczalni mają osoby zameldowane na stałe w Warszawie i województwie mazowieckim, a także zameldowani czasowo w Warszawie i województwie mazowieckim studenci, uczniowie szkół średnich i pomaturalnych.

§ 13

 

 1. Zagraniczni studenci, stypendyści i doktoranci mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki na miejscu w Czytelni. W przypadku stypendium trwającego dłużej niż 3-mce Biblioteka udostępni na zewnątrz książki pod warunkiem otrzymania poręczenia ze strony opiekuna naukowego. Poręczenie powinno mieć formę zobowiązania opiekuna do dopilnowania zwrotu książki.

§ 14

 

 1. Do korzystania z Wypożyczalni upoważnia karta biblioteczna ważna przez jeden rok, po upływie którego należy ją uaktualnić.
 2. Karta biblioteczna jest dokumentem identyfikacyjnym użytkownika Biblioteki.
 3. W celu otrzymania karty bibliotecznej i założenia konta wypożyczeń należy zgłosić się do Wypożyczalni i :
  1. okazać dokument tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, ważną legitymację studencką lub szkolną),
  2. podpisać oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udostępnianiem zbiorów CBR oraz wykorzystywaniem ich aktualnie i w przyszłości również w celach naukowych i statystycznych,
  3. wnieść opłatę za kartę biblioteczną,
  4. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Wysokość opłaty za kartę biblioteczną i jej duplikat określa Cennik usług CBR. Opłata jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi.
 5. Właściciel karty bibliotecznej zobowiązany jest do informowania Wypożyczalni o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz miejsca pracy, szkoły i numeru telefonu.
 6. O zagubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię. Duplikat karty można otrzymać po uiszczeniu opłaty.
 7. Otrzymanie karty bibliotecznej jest zobowiązaniem jej posiadacza do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 8. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.

§ 15

 

 1. Zamówienia na wypożyczenia indywidualne należy składać za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu bibliotecznego poprzez Internet lub w Wypożyczalni na rewersach.
 2. Zamówienia na materiały znajdujące się w magazynie poza Warszawą są realizowane w ciągu tygodnia od daty ich złożenia, a ich odbiór powinien nastąpić w okresie następnego tygodnia. Po tym terminie nie odebrane materiały zostaną odesłane do magazynu.
 3. Na życzenie Czytelnika Wypożyczalnia może zarezerwować dla niego pozycje aktualnie wypożyczone. Takiej rezerwacji Czytelnik może także dokonać samodzielnie poprzez zautomatyzowany system biblioteczny. Warunkiem jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

§ 16

 

 1. Karta biblioteczna jest jedynym dokumentem uprawniającym do wypożyczeń indywidualnych poza Bibliotekę.
 2. Czytelnik może mieć na koncie wypożyczeń maksimum pięć woluminów.
 3. Jednemu Czytelnikowi nie wypożycza się dwóch egzemplarzy tej samej pozycji.
 4. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca.
 5. Dla dokumentów posiadających rezerwacje innego czytelnika w momencie wypożyczenia, pracownik wypożyczalni ma prawo zastrzec wcześniejszy termin zwrotu niż wynikający z regulaminu.

§ 17

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do oddania materiałów bibliotecznych nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu.
 2. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu pod warunkiem, że wypożyczone przez niego materiały biblioteczne nie zostały zamówione przez innego Czytelnika i że prośbę o prolongatę zgłosi przed upływem terminu zwrotu.
 3. Prośbę o prolongatę terminu zwrotu można zgłaszać osobiście, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Łączny czas wypożyczenia materiału bibliotecznego nie może przekroczyć sześciu miesięcy.
 5. Biblioteka może zastosować wobec Czytelnika, który nie oddał w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, następujące sankcje:
  1. karę pieniężną za każdy dzień zwłoki,
  2. zablokowanie konta wypożyczeń,
  3. upomnienie z uprzedzeniem o wystąpieniu na drogę postępowania sądowego.
 6. Wysokość opłaty za dzień zwłoki określa Cennik usług CBR.

§ 18

 

 1. Fakt zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego materiału bibliotecznego należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni i uzgodnić sposób wyrównania powstałej szkody.
 2. Powstałą szkodę można wyrównać w jednej z poniższych form, po uzgodnieniu jej z bibliotekarzem:
  1. przekazania innego egzemplarza tej samej pozycji lub jej nowego wydania,
  2. przekazania innej, dostępnej na rynku księgarskim pozycji, wskazanej przez bibliotekarza,
  3. wniesienia opłaty pieniężnej, której wysokość określa Cennik usług CBR.

§ 19

 

 1. Czytelnikom indywidualnym nie wypożycza się poza Bibliotekę:
  1. egzemplarzy archiwizowanych,
  2. wydawnictw wchodzących w skład księgozbioru podręcznego w Czytelni,
  3. starych druków i druków XIX - wiecznych,
  4. czasopism,
  5. norm,
  6. wydawnictw FAO,
  7. dyskietek, CD-ROM-ów i kaset video,
  8. encyklopedii, słowników, wydawnictw z dużą liczbą map, tablic i ilustracji oraz wydawnictw bibliograficznych,
  9. egzemplarzy będących w złym stanie zachowania,
  10. materiałów sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
  11. poloników i druków wydanych w Polsce do 1945 r. a przechowywanych w jednym egzemplarzu.
 2. Korzystanie z materiałów bibliotecznych określonych w ust.1 jest możliwe wyłącznie w Czytelni.

 

 

IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 20

 

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wypożycza własne materiały biblioteczne innym bibliotekom i instytucjom oraz sprowadza z innych bibliotek zamówione materiały biblioteczne dla potrzeb Czytelników.

§ 21

 

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają wszystkie biblioteki i instytucje krajowe i zagraniczne.
 2. Podstawę wypożyczenia stanowi rewers lub w przypadku instytucji pismo, które oprócz opisu bibliograficznego powinno zawierać:
  • czytelny odcisk pieczątki biblioteki lub instytucji,
  • adres i kod pocztowy biblioteki lub instytucji,
  • datę i podpis osoby uprawnionej do wystawiania rewersu lub pisma,
  • wskazówkę, czy rewers jest jednorazowy czy okrężny; na rewersie okrężnym należy podać termin, do którego zamówienie jest aktualne.
 3. Zamówienia można również składać faxem lub pocztą elektroniczną.
 4. Drogą wypożyczeń międzybibliotecznych nie udostępnia się:
  • egzemplarzy archiwizowanych,
  • wydawnictw wchodzących w skład księgozbioru podręcznego w Czytelni,
  • norm,
  • dyskietek, CD-ROM-ów i kaset video,
  • encyklopedii, słowników, wydawnictw z dużą liczbą map, tablic i ilustracji oraz wydawnictw bibliograficznych,
  • egzemplarzy będących w złym stanie zachowania.
 5. Stare druki i druki XIX-wieczne udostępniane są drogą wypożyczeń międzybibliotecznych wyłącznie do celów naukowych i ekspozycyjnych innym bibliotekom i instytucjom na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 6. Zamówione materiały biblioteczne można otrzymać w formie kopii lub skanów przy czym bezpłatnie otrzymują je Biblioteki Główne uczelni rolniczych oraz instytucje współpracujące z Biblioteką w budowie bazy danych Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej.
 7. Wysokość opłat reprograficznych zawiera Cennik usług CBR.
 8. Biblioteka zamawiająca obowiązana jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w terminie:
  • książki - do 1 miesiąca od daty ich otrzymania,
  • czasopisma - do 2 tygodni od daty ich otrzymania.
 9. Prośbę o przedłużenie terminu zwrotu należy zgłaszać telefonicznie lub listownie przed jego upływem.
 10. Biblioteka nie przesyła pocztą:
  1. szczególnie cennych dokumentów (można je odebrać za pośrednictwem osoby upoważnionej przez bibliotekę zamawiającą),
  2. zamówień z terenu Warszawy.
 11. Wypożyczone materiały biblioteczne należy zwracać osobiście albo pocztą przesyłkami wartościowymi lub poleconymi. Opłaty ponosi biblioteka odsyłająca.
 12. W razie gdy biblioteka nie zwróci wypożyczonych materiałów w określonym terminie lub zagubi je, CBR ma prawo wstrzymać wypożyczanie do czasu uregulowania zaległości.

§ 22

 

 1. Biblioteka może na życzenie Czytelnika sprowadzić z innych bibliotek krajowych lub zagranicznych materiały biblioteczne, których nie posiada w swoich zbiorach.
 2. Osoba zamawiająca powinna:
  1. podać dokładne opisy bibliograficzne zamawianych materiałów bibliotecznych z ewentualnym przywołaniem źródła ich pochodzenia, a także przekazać inne informacje ułatwiające ich sprowadzenie,
  2. wyrazić zgodę na piśmie na zwrot ewentualnych kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.
 3. O fakcie otrzymania zamówionych materiałów lub odpowiedzi negatywnej Biblioteka zawiadamia telefonicznie lub pisemnie osobę zamawiającą.
 4. Materiały wypożyczone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni.
 5. Termin zwrotu sprowadzonych materiałów określa biblioteka wypożyczająca.

Warszawa, 1 października 2006 r.


 

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE STARYCH DRUKÓW I DRUKÓW XIX-WIECZNYCH


 

Stare druki i polonika XIX-wieczne tworzą w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego Narodowy Zasób Biblioteczny.
 
STARE DRUKI
 1. Stare druki są udostępniane jedynie do celów naukowych i mogą być wykorzystywane wyłącznie na miejscu w czytelni Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M.Oczapowskiego.
 2. Prawo do korzystania ze starych druków mają pracownicy naukowi i studenci po przedstawieniu pisma adresowanego do dyrekcji CBR, z określeniem tematu badań, podpisanego przez promotora, dziekana, dyrektora itp. osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu instytucji pism wychodzących na zewnątrz i po uzyskaniu zgody Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego.
 3. Wyżej wskazane pismo i na jego podstawie udzielona zgoda Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego są ważne na czas określony, jednak nie dłuższy niż 1 rok. Po upływie tego terminu czytelnik powinien ponownie udokumentować potrzebę dalszego korzystania za starych druków.
 4. Zamówienia do korzystania ze starych druków należy składać na rewersach w godzinach pracy Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego. Po złożeniu rewersu czytelnik uzyska informację o terminie udostępnienia mu starego druku.
 5. Korzystanie za starych druków odbywa się w godzinach 12.00-16.00 w Czytelni w obecności bibliotekarza. Każdorazowe opuszczenie Czytelni przez czytelnika w trakcie korzystania przez niego ze starego druku powoduje konieczność oddania tego druku bibliotekarzowi na czas nieobecności.

DRUKI XIX-WIECZNE
 1. Z druków XIX-wiecznych mogą korzystać wszyscy użytkownicy Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego.
 2. Zamówienia na korzystanie ze zbiorów XIX-wiecznych należy składać na rewersach w godzinach pracy Biblioteki. Po złożeniu rewersu czytelnik uzyska informację o terminie udostępnienia mu druku XIX-wiecznego na miejscu w Czytelni CBR.

INNE POSTANOWIENIA
 1. Osoby korzystające ze starych druków i druków XIX-wiecznych obowiązuje:
  • troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami;
  • zakaz kreślenia i robienia notatek na książkach, jak również opierania się na nich;
  • robienie notatek własnych na papierze wyłącznie za pomocą ołówka;
  • zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza Czytelnię CBR;
  • przestrzeganie zaleceń bibliotekarza w zakresie obchodzenia się z udostępnionym egzemplarzem.
 2. Centralna Biblioteka Rolnicza im. M. Oczapowskiego ma prawo odmówić udostępnienia druku, jeżeli egzemplarz jest w złym stanie zachowania.
 3. Czytelnik może jednorazowo korzystać z 1 woluminu starego druku lub druku XIX-wiecznego.
 4. Nie udostępnia się oryginałów dzieł zdigitalizowanych.
 5. Użytkownik może korzystać z kopii elektronicznej dzieła zdigitalizowanego na miejscu w Czytelni.
 6. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów.
 7. Ze starych druków i druków XIX-wiecznych nie wykonuje się odbitek kserograficznych, skanów i zdjęć. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Kierownika Pracowni Przechowywania i Udostępniania Zbiorów dopuszcza się skanowanie fragmentów dzieł XIX-wiecznych.
 8. Z dzieła zdigitalizowanego, na uzasadnioną prośbę użytkownika Biblioteka wykonuje kopie na CD ROM lub wydruki.
 9. Przy sprzedaży CD ROM następuje zastrzeżenie praw do reprodukcji.
 10. Usługi reprograficzne są odpłatne według Cennika usług CBR.
 11. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować utratę prawa do korzystania z wyżej wymienionych zbiorów.

Warszawa, 1 października 2006 r.


 
CENNIK USŁUG CBR

 1. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych wynosi 0,30 zł za każdy dzień przetrzymania jednego woluminu. W wypadkach losowych Biblioteka może odstąpić od pobrania opłaty lub ją zmniejszyć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Pracowni Przechowywania i Udostępniania Zbiorów.
 2. Opłatę za 1 wolumin zagubionego lub zniszczonego materiału bibliotecznego każdorazowo określa Biblioteka. Za materiały wyjątkowo cenne lub trudne do nabycia Czytelnik zobowiązany jest wpłacić kwotę określoną przez Bibliotekę na podstawie ceny antykwarycznej.
 3. Opłata za kartę biblioteczną wynosi 5 zł, a za jej duplikat 10 zł.
 4. Przeszukiwanie krajowych baz danych SIGŻ, SIBROL
          opłata stała 10 zł
       + 0,20 zł za każdą wyszukaną pozycję.
 5. Przeszukiwanie zagranicznych baz danych (AGRIS-FAO, CAB-ABSTRACTS, CZASOPISMA ELEKTRONICZNE)
          opłata stała 10 zł
       + 0,20 zł za każdą wyszukaną pozycję.
 6. Opłaty reprograficzne.
RODZAJ USŁUGI CENA UWAGI
Odbitka kserograficzna
  czarno-biała jednostronna
A-4
A-3
0,40 zł
0,80 zł
 
 Wydruk
  monochromatyczny
  kolorowy
A-4
A-4
0,40 zł
1,50 zł
 
 Skanowanie druków od 1901-
  - z oryginału
  - z obróbką komputerową
  - archiwizowanie na nośnik
   elektroniczny, CD/DVD*
  - nagrywanie na pendrive
   użytkownika
 
 
 
 
 
 
 
 
0,40 zł/skan
 
 
5,00 zł
 
1,00 zł
 
 
+ 50% za skan
 
 
 
 
 Skanowanie zbiorów specjalnych
  (stare druki i druki XIX-w.)
  - z oryginału
  - z obróbką i archiwizowaniem
    na nośnik elektroniczny
 
 
 
 
 
 
 
0,50 zł/skan
 
10,00 zł
 
 
 
 
płyta CD/DVD*
Tworzenie publikacji elektronicznej
  z oryginału na płycie CD/DVD*
 Skany:
 - do 50
 - od 51-100
 - powyżej 100
za każdy następny
 
30,00 zł
60,00 zł
 
0,50 zł/skan
+ koszt wydruku
Przegrywanie dzieła zdigitalizowanego
  na płytę CD/DVD*
 
  całość
 
  fragment
 
 
 
50,00 zł
 
10,00 zł
+ 0,40 zł/skan
+ koszt wydruku

* Koszt nośnika wliczony w cenę usługi.
 

 1. Powyższe ceny zawierają podatek VAT.
 2. Przy zamówieniach nietypowych cena usługi ustalana jest indywidualnie.
 3. Do rachunku za prace wysyłane pocztą dolicza się koszty opłat pocztowych.
 4. Informacje dodatkowe:
  • Usługi reprograficzne i digitalizacyjne wykonywane są w zakresie nienaruszającym przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006 r. nr 90 poz.631 z późn.zm.), w szczególności odpowiednio do przepisów tej ustawy o dozwolonym użytku chronionych utworów.
  • CBR wykonuje usługi reprograficzne i digitalizacyjne tylko ze zbiorów własnych.
  • Na wykonanie reprodukcji dzieła zbiorów specjalnych zgodę wyraża Dyrektor lub kierownik odpowiedniej Pracowni.
  • Przy realizacji zamówienia na digitalizację dzieła następuje zastrzeżenie praw do jego reprodukcji.

Warszawa, 5 stycznia 2012 r.