środa, 25 kwiecień 2018 18:05

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA

Przyjaciół Centralnej Biblioteki Rolniczej

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnej Biblioteki Rolniczej w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania działalności Centralnej Biblioteki Rolniczej
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
  z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 8. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Wpieranie dotychczasowej działalności Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego (CBR);
  2. Inicjowanie nowych przedsięwzięć pogłębiających dotychczasową działalność CBR
  3. Promocja działalności CBR;
  4. Działania na rzecz rozwoju czytelnictwa;
  5. Działalność na rzecz kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  6. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji;
  7. Wspieranie działań na rzecz mieszkańców wsi, kultury ludowej i tradycji
  8. Prowadzenie działalności wydawniczej;
  9. Prowadzenie działalności wystawienniczej;
  10. Prowadzenie działalności naukowej;
  11. Prowadzenie działalności edukacyjnej;
  12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój świadomości narodowej;
  13. Działalność charytatywna;
  14. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  15. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. Organizację wystaw, konferencji odczytów, koncertów i innych wydarzeń;
  2. Planowanie i organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej;
  3. Organizację szkoleń i warsztatów;
  4. Organizację wyjazdów dydaktycznych i kulturoznawczych;
  5. Realizację filmów i nagrań audio;
  6. Organizację konkursów regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych;
  7. Organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe;
  8. Szkolenie i doskonalenie kadr;
  9. Udział w targach i wystawach oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu;
  10. Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów stowarzyszenia;
  11. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w obszarze celów Stowarzyszenia;
  12. Działanie w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego z organami administracji publicznej, Skarbem Państwa, jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi;
  13. Podejmowanie różnorodnych inicjatyw gospodarczych i kulturalno-oświatowych
   w celu zdobywania funduszy na statutową działalność Stowarzyszenia;
  14. Działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia;
  15. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządów terytorialnych regionów przygranicznych UE i państw ościennych oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi;
  16. Stałe uczestniczenie w programach UE, promujących rozwój współpracy przygranicznej i międzyregionalnej;
  17. Działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 3 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu niejawnym bezwzględną większością głosów
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 11. Zarząd składa się z 1 do 5 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 14. Stowarzyszenie może reprezentować Prezes i Wiceprezes samodzielnie.
 15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
 17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 18. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej.
  4. Pozyskanych środków publicznych
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Ostatnio zmieniany środa, 25 kwiecień 2018 19:46
Więcej w tej kategorii: « Kultura w Sieci