Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 8

2014-02-25

   Spadek sprzedaży leków weterynaryjnych

   Ostatnio opublikowano trzeci doroczny raport na temat zużycia leków weterynaryjnych w Unii Europejskiej. Obejmuje on dane z 23 krajów Unii oraz z Norwegii i Islandii w 2011 r. Dwadzieścia spośród tych państw przedstawiło dane te również w poprzednich latach, co pozwala na porównanie poziomu zużycia leków. Zużycie zwiększyło się jedynie w Hiszpanii (o 3,5%). Informacje te należy jednak traktować ostrożnie, ponieważ w 2010 r. przedstawione dane były niepełne. W dziewiętnastu krajach zużycie leków weterynaryjnych zmniejszyło się. Spadek ten wahał się od 28% na Węgrzech, 25% w Wielkiej Brytanii i 22% w Holandii, do 4% w Finlandii, 3% w Belgii i 0,4% w Estonii. Jest to wynikiem wzrostu świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z rosnącą odpornością mikroorganizmów na antybiotyki i restrykcji dotyczących używania substancji aktywnych.
(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 3)


 

   Owoce i warzywa dla dzieci w szkołach

   Od 2009 r. wprowadzany jest w życie program School Fruit Scheme, w którego ramach Unia Europejska współfinansuje dożywianie dzieci w szkołach owocami i warzywami w celu propagowania zasad zdrowego żywienia. W 2011/2012 r. w 10 krajach spośród 23 uczestniczących w programie, dzieci żywiono ekologicznymi owocami. Były to: Belgia, Czechy, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Słowenia. Program będzie kontynuowany w latach 2014-2020. Przeznaczony na niego budżet zwiększono z 90 do 150 mln €. W 2013/2014 r. Włochy otrzymają na ten cel 20,5 mln €, Polska – 13,6 mln €, Niemcy – 12 mln €, Rumunia – 4,9 mln €, Francja – 4,7 mln €, Węgry – 4,5 mln €, Hiszpania – 4,4 mln € i Czechy – 4,2 mln €.
(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 4)


 

   Wzrost produkcyjności gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

   Liczba gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w ostatnich latach zmniejsza się, ale ich produkcja jest coraz wydajniejsza, a powierzchnia użytków rolnych nie zmienia się. W ostatnim raporcie Komisji Europejskiej „Agricultural Economics Brief” analizowano trendy zachodzące w 12 mln gospodarstw w Unii obejmujących 172 mln hektarów, na których pracuje 25 mln rolników. W latach 2005-2010 liczba gospodarstw w Unii zmniejszyła się o 3,7%. W krajach, które przystąpiły do Unii w tym czasie spadek ten wyniósł 4,7%. Najsilniejszy był on w republikach nadbałtyckich. Liczba gospodarstw wzrosła jedynie w Irlandii i na Malcie. W omawianym czasie powierzchnia użytków rolnych nie zmieniła się niemal. Oznacza to, że średnia wielkość gospodarstw rosła rocznie o 3,8%. W dawnych państwach Unii osiągnęła ona 23,6 hektara, w nowych – 7,1 hektara.
   Kraje nowoprzyjęte gonią jednak szybko dawne państwa Unii – rocznie ich powierzchnia rośnie o 5,5%, podczas gdy w 15 dawnych krajach zwiększa się rocznie tylko o 2%. W porównaniu z innymi dużymi krajami rolniczymi, w Unii gospodarstwa są niewielkie. Dominują tu głównie gospodarstwa rodzinne. 69% farm w Unii liczy mniej niż 5 hektarów, a tylko 2% - ponad 100 hektarów. W Brazylii średnia wielkość gospodarstwa wynosi 64 ha, w USA – 170 ha, w Kanadzie – 315 ha, a w Australii – ponad 3000 ha. Przewaga (pod względem ilości) małych gospodarstw unijnych ginie jeśli wziąć pod uwagę ich udział w zajmowanej łącznie powierzchni użytków rolnych. Zajmują one tylko 7% użytków rolnych, a farmy o powierzchni ponad 100 ha – około połowę użytków rolnych. Na wschodzie Unii tendencja ta jest jeszcze silniejsza – małe gospodarstwa zajmują 10% użytków rolnych i zatrudniają 80% wszystkich pracowników rolnych. Gospodarstwa w Unii stają się coraz wydajniejsze. W latach 2005-2010 średnio produkcja w gospodarstwie rosła o 5,2% rocznie. W 12 nowych państwach Unii wzrost ten osiągnął 6,9% rocznie, a w 15 dawnych – 3,5% rocznie. Gospodarstwa ekologiczne są zwykle większe niż tradycyjne. Stanowią one 1,6% ogółu gospodarstw i zajmują 3,7% użytków rolnych.
(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 6)


 

   Więcej bydła a mniej świń na Węgrzech

   W połowie ubiegłego roku pogłowie bydła na Węgrzech wzrosło do 758 tys. sztuk, czyli zwiększyło się o 3,5% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Liczebność bydła wzrosła po raz pierwszy od 2010 r. Pogłowie świń w czerwcu 2013 r. spadło do 2,89 mln sztuk. Było ono o 20 tys. sztuk niższe niż rok wcześniej.
(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 11)

 

 

Czytany 2816 razy

Dodatkowe informacje